ക്രിൽ ഓയിൽ

ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത സപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഏതാണ്ട് അമ്പതു വർഷം മുൻപ് ആഹാരത്തിൽനിന്നും നമ്മുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പോഷകങ്ങൾ അതേ ആഹാരസാധനങ്ങളിൽനിന്നും അതേയളവിൽ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നില്ലായെന്നത് പരക്കെ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതും ഈ മേഖലയിൽ നടത്തിയ പല ആധികാരിക പഠനങ്ങളും അസന്നിഗ്ധമായി വെളിവാക്കുകയും ചെയ്‌ത വസ്തുതയാണ്. (തുടർന്നു വായിക്കുക …) ക്രിൽ ഓയിൽ ഒമേഗാ-3 ഫാറ്റി ആസിഡ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ചെറുമൽസ്യങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് ഹൃദയാരോഗ്യത്തിന് അങ്ങേയറ്റം ഗുണകരവും ഹൃദ്രോഗസാദ്ധ്യതകൾ കുറക്കുന്നതിന് സഹായകരവും ആണെന്ന് പല പഠനങ്ങളും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 220 gm ചെറുമൽസ്യമെങ്കിലും കഴിക്കണമെന്നാണ് Dietary …

ക്രിൽ ഓയിൽ Read More »